UWAGA! Program zakończony 29.05.2021 r. 

PROGRAM AKTYWIZUJĄCY II dla osób z niepełnosprawnością ruchową (przepuklina oponowo-rdzeniowa, mózgowe porażenie dziecięce, amputacje, choroby genetyczne i inne. 15 tygodni pracy nad zwiększeniem samodzielności.

Kompleksowy program pobytu w mieszkaniach treningowych obejmuje:

  • terapię logopedyczną – rozwija umiejętności interpersonalne poprzez zwiększenie prawidłowej wymowy,
  • zajęcia zdrowego żywienia – zwiększają wiedzę na temat prawidłowego odżywiania oraz dbania o własne ciało,
  • trening higieniczny, promocja zdrowia oraz nauka zapobiegania powikłań w niepełnosprawności,
  • aktywna rehabilitacja grupowa i indywidualna – zwiększa samodzielność i samoobsługę poprzez naukę technik poruszania się, pokonywania barier architektonicznych, zwiększenie siły, wytrzymałości i aktywności,
  • funkcjonalna rehabilitacja adaptacyjna – usprawnia funkcje całego ciała poprzez ćwiczenia bierne i czynne oraz masaże,
  • zajęcia rekreacji ruchowej – usprawniają ciało i zwiększają samodzielność,
  • zajęcia sportowe tj. koszykówka na wózkach, rugby, szermierka, tenis stołowy oraz boccia,
  • zajęcia z seksuologiem, psychologiem, prawnikiem, pracownikiem socjalnym oraz innymi specjalistami według potrzeb indywidualnych,
  • poradnictwo zawodowe dla chętnych.

Program pobytu układany jest indywidualnie pod okiem zespołu, w którego skład wchodzą: psycholog, coach oraz inni specjaliści w zależności od potrzeb (logopeda, prawnik, fizjoterapeuta, pracownik socjalny, seksuolog) i asystenci.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Priorytet VII „Włączenie społeczne” Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2. usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.